کلمه‌ی final چه کاربردی دارد؟

جواب: زمانی که متدِ یک کلاس به صورت final تعریف شود، فرزندهای آن کلاس نمی‌توانند آن متد را override کنند، و اگر کلیت کلاس به عنوان final تعریف گردد، دیگر نمی‌توان از آن فرزندی ساخت.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود