المنت های درون یک آرایه هم می تواند براساس حروف و عدد بصورت صعودی یا نزولی چینش شود.

 

توابع چینش در آرایه ها

۶ نوع تابع برای چینش آیتم های آرایه وجود دارد:

  • تابع sort: این تابع برای آرایه های اندیس دار عددی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را بصورت صعودی یا ascending چینش می کند.
  • تابع rsort: این تابع برای آرایه های اندیس دار عددی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را بصورت نزولی یا descending چینش می کند.
  • تابع ksort: این تابع برای آرایه های اندیس دار حروفی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را براساس کلید بصورت صعودی یا ascending چینش می کند.
  • تابع krsort: این تابع برای آرایه های اندیس دار حروفی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را براساس کلید بصورت نزولی یا descending چینش می کند.
  • تابع asort: این تابع برای آرایه های اندیس دار حروفی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را براساس مقدار بصورت صعودی یا ascending چینش می کند.
  • تابع arsort: این تابع برای آرایه های اندیس دار حروفی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را براساس مقدار بصورت نزولی یا descending چینش می کند.
  • تابع uasort: در صورتی که بخواهیم آیتم های آرایه کلید دار اسمی خود را براساس تابع تعریف شده کاربر و مقدار آن چیدمان کنیم از این تابع استفاده میکنیم. این تابع ۲ پارامتر در قالب a,b میگیرد.
  • تابع uksort: در صورتی که بخواهیم آیتم های آرایه کلید دار اسمی خود را براساس تابع تعریف شده کاربر و کلید آن چیدمان کنیم از این تابع استفاده میکنیم. این تابع ۲ پارامتر در قالب a,b میگیرد.
  • تابع usort: در صورتی که بخواهیم آیتم های آرایه خود را براساس تابع تعریف شده کاربر و مقدار چیدمان کنیم از این تابع استفاده میکنیم. این تابع ۲ پارامتر در قالب a,b میگیرد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود