فرض کنید دو مقدار عددی دارید و قصد دارید بین آنها یک عدد تصادفی ایجاد کنید.برای اینکار ابتدا باید مقدار دوم را از مقدار اول در داخل پرانتز کسر کنید.

عدد اول ما ۲۰ و عدد دوم ۳۰ است. هریک از آنها را به یک متغیر تخصیص می دهیم.

مثال:

پس یک متغیر ایجاد می کنید و عملیات محاسباتی را به آن تخصیص می دهیم.

مثال:

حاصل نتیجه بدست آمده که برابر با عدد ۱۰ است را در متد Math.random() ضرب می کنیم.

مثال:

در آخر برای اینکه عدد نهایی ما بالاتر از مقدار اول مورد نظر باشد حاصل را با عدد اول جمع می کنیم.

مثال:

مقدار عدد تولید شده یک عدد اعشاری است که می توان با استفاده از متد floor آن را می توان به سمت پایین رند کرد.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود