این ۳ متد برای کار با اعداد مورد استفاده قرار می گیرد.هر سه آنها عدد را به رشته تبدیل می کند اما دارای تفاوت هایی به شرح زیر است.

 

تابع toPrecision:

در صورتی که عدد صحیح باشد در صورتی که عدد اعشاری باشد
بدون پارامتر:

عدد را همانطور نمایش می دهد

بدون پارامتر:

عدد را همانطور نمایش می دهد

اگر عدد ۰ در انتهای اعشار باشد حذف می کند

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: از سمت چپ به تعداد یک رقم اعشار قرار داده و شمارش کرده و علامت عدد نمایی را به تعداد رقم های بعد از اعشار نمایش می دهد

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: بعد آخرین رقم یک (.) گذاشته و مابقی اعداد باقیمانده را ۰ وارد می کند.

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: از سمت چپ شمارش کرده و مابقی اعداد باقیمانده را حذف می کند.در صورت مساوی یا بزرگ بودن اولین رقم حذف شده از عدد ۵ به آخرین رقم باقیمانده یک رقم اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: در صورت بزرگتر بودن پارامتر وارد شده در انتها ۰ اضافه می کند

 

مثال:

 

تابع toExponential:

در صورتی که عدد صحیح باشد در صورتی که عدد اعشاری باشد
بدون پارامتر:

به تعداد یک رقم اعشار قرار داده و مابقی اعداد بعد از اعشار را بصورت عدد نمایی نمایش می دهد.

بدون پارامتر:

عدد را همانطور نوشته و یک عدد نمایی e+0 در انتها قرار می دهد.

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: بعد از رقم نخست یک (.) گذاشته و از (.) شروع به شمارش می کند و مابقی را حذف می کند.اگر رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: بعد آخرین رقم یک (.) گذاشته و مابقی اعداد باقیمانده را ۰ وارد می کند.

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: یک رقم اعشار قرار داده و به تعداد پارامتر وارد شده بعد از (.) شمارش کرده و مابقی را حذف می کند.در صورتی که رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به مقدار باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: در صورتی که پارامتر وارد شده بزرگتر از رقم وارد شده باشد از سمت چپ شمارش کرده و به تعداد رقم های باقیمانده در انتها عدد ۰ قرار و علامت نمایی را در انتها قرار می دهد.

 

مثال:

 

تابع toFixed:

در صورتی که عدد صحیح باشد در صورتی که عدد اعشاری باشد
بدون پارامتر:

عدد را همانطور نمایش می دهد

بدون پارامتر:

اعشار را حذف می کند.در صورتی که اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

با پارامتر:

در انتهای عدد یک (.) قرار داده و به تعداد عدد وارد شده در انتها ۰ قرار می دهد.

 

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: از بعد اعشار شمارش کرده و در صورتی اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: در انتها مقدار ۰ را قرار می دهیم.

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود