از عملگرهای مقایسه ای بیشتر در دستورات شرطی استفاده میشود. جایی که قرار است ما دو مقدار را با هم مقایسه کنیم تا یک نتیجه true یا false برگشت داده شود.

 

عملگرهای مقایسه ای یا compression

عملگر ==
این این عملگر در زمانی که قصد داریم دو مقدار را از لحاظ تنها مقدار مقایسه کنیم استفاده میشود. مقدار بازگشتی یک مقدار true یا false است.
مثال:

 

عملگر ===

این این عملگر در زمانی که قصد داریم دو مقدار را از لحاظ مقدار و نوع داده مقایسه کنیم استفاده میشود. مقدار بازگشتی یک مقدار true یا false است.

مثال:

 

عملگر =!

این این عملگر در زمانی که قصد داریم دو مقدار را از لحاظ تنها مقدار مقایسه کنیم استفاده میشود. مقدار بازگشتی یک مقدار true یا false است. در صورتی که مقادیر یکسان نباشد مقدار true برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر ==!

این این عملگر در زمانی که قصد داریم دو مقدار را از لحاظ مقدار و نوع داده مقایسه کنیم استفاده میشود. مقدار بازگشتی یک مقدار true یا false است. در صورتی که مقادیر و نوع داده یکسان نباشد مقدار true برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر <

از عملگر < برای زمانی استفاده میشود که قرار است از لحاظ بزرگتر یا کوچکتر بودن دو مقدار بررسی شود. در صورتی که مقدار سمت چپ از راست بزرگتر باشد مقدار true و اگر کوچک باشد false برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر >

از عملگر > برای زمانی استفاده میشود که قرار است از لحاظ بزرگتر یا کوچکتر بودن دو مقدار بررسی شود. در صورتی که مقدار سمت چپ از راست کوچکتر باشد مقدار true و اگر بزرگتر باشد false برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر =<

از عملگر =< برای زمانی استفاده میشود که قرار است از لحاظ بزرگتر یا کوچکتر بودن دو مقدار بررسی شود. در صورتی که مقدار سمت چپ از راست بزرگتر باشد یا برابر باشد مقدار true و اگر کوچک باشد false برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر =>

از عملگر => برای زمانی استفاده میشود که قرار است از لحاظ بزرگتر یا کوچکتر بودن دو مقدار بررسی شود. در صورتی که مقدار سمت چپ از راست کوچکتر یا مساوی باشد مقدار true و اگر بزرگتر باشد false برگشت می‌دهد.

مثال:

 

عملگر ترنری ?

این عملگر از عملگرهای جدید es6 است و در عبارات شرطی که بصورت تک خط و کوتاه است استفاده می‌شود.در صورت درست بودن شرط مقدار بعد از ? اجرا میشود و در صورت درست نبودن شرط قسمت دوم و بعد از : اجرا می‌شود.

مثال:

 

برخی از نمونه مقایسه مقادیر با هم

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود