جاوااسکریپت دارای عملگرهای زیادی است که از آنها برای انجام عملیات تخصیص استفاده میشود.با استفاده از این عملگر می توان انواع روش های تخصیص مقدار به متغیر را اجرا کرد.

 

عملگرهای تخصیص یا assignment

بغیر از عملگر = جاوااسکریپت دارای عملگرهای دیگر تخصیص است که یک مقدار را به متغیر موردنظر تخصیص می‌دهد.

 

عملگر =

این عملگر تنها یک مقدار را به متغیر موردنظر اختصاص می‌دهد.

مثال:

 

عملگر =+

این عملگر یک مقدار متغیر را با مقدار دیگر جمع کرده و دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

از این عملگر برای اتصال دو مقدار رشته ای که یکی متغیر و دومی یک مقدار رشته است استفاده میشود و حالت اتصال دارد.

مثال:

 

عملگر =-

این عملگر یک مقدار متغیر را از مقدار دیگر کسر کرده و دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =*

این عملگر یک مقدار متغیر را با مقدار دیگر ضرب کرده و دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =/

این عملگر یک مقدار متغیر را با مقدار دیگر تقسیم کرده و دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =%

این عملگر یک مقدار متغیر را با مقدار دیگر تقسیم کرده و باقیمانده را دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =^

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.در صورتی که دو مقدار شبیه هم نباشند ۱ برگشت داده می شود. یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =|

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.در صورتی که یکی از مقدار ۱ باشد ۱ برگشت داده می شود. یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =&

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.در صورتی که دو مقدار شبیه هم باشند ۱ برگشت داده می شود. یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =>>

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.این عملگر بیت ها را به تعداد مشخص از سمت راست به چپ جابجا می کند. یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =<<

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.این عملگر بیت ها را به تعداد مشخص از سمت چپ به راست جابجا می کند. یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =<<<

این عملگر یک عملگر بیتی است که بصورت تخصیصی می باشد.این عملگر بیت ها را به تعداد مشخص از سمت چپ به راست جابجا می کند و همیشه مقدار بازگشتی آن عدد صحیح است.یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

عملگر =**

این عملگر یک مقدار را با مقدار متغیر به توان رسانده و دوباره به متغیر تخصیص می‌دهد یک عملگر سریع برای زمانی است که نمی‌خواهید در یک عبارت متغیر خود را دو بار صدا بزنید.

مثال:

 

نکاتی درباره جمع اعداد با رشته ها

حاصل جمع دو مقدار عددی، عدد خواهد بود.اما جمع یک مقدار رشته ای حتی در قالب عدد با عدد، رشته خواهد بود و عملیات اتصال انجام می‌شود.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود