عبارت ۴۲ == ۰۴۲ چه چیزی را برمی‌گرداند؟

جواب: خروجی FALSE است، زیرا ما یک ۴۲ که هشت‌هشتی است را با یک ۴۲ که ده‌دهی می‌باشد مقایسه کرده‌ایم، در نتیجه عبارت بعد از تبدیل ۴۲ == ۳۴ است که باید FALSE باشد!

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود