رنگ ها را در html می توان با نام رنگ، کد Hex، کد RGB، کد HSL و RGBA یا HSLA تعریف کرد.

 

استفاده از رنگ ها با استفاده از نام رنگ

شما می توانید از نام رنگهای مشخص شده برای تخصیص رنگ به تگ های خود استفاده کنید.

هر رنگ در html دارای نام مختص به خود است و تعداد آنها حدود ۱۴۰ تا است.برای پیدا کردن رنگ می توانید در گوگل رنگ خود را جستجو کنید.عیب این نوع رنگ دادن این است که نمی توانید از رنگ های دلخواه استفاده کنید و باید از همان رنگی که به رنگ شما نزدیک است استفاده نمایید.

برخی از نام رنگ ها عبارتند از:

  • Tomato
  • Orange
  • DodgerBlue
  • MediumSeaGreen
  • ….

 

تعریف رنگ پس زمینه یا background-color

شما می توانید برای المنت های خود رنگ پس زمینه در نظر بگیرید.

برای رنگ می توانید نام رنگ را در قالب خصوصیت style به تگ های خود اضافه نمایید.

مثال:

 

رنگ متن

در کنار اینکه می توانید رنگ پس زمینه المنت خود را تغییر بدهید می‌توانید رنگ متن تگ خود را عوض کنید. برای اینکار از دستور css به نام color در قالب خصوصیت style استفاده نمایید. برای رنگ نیز از نام رنگ استفاده کنید.

مثال:

 

رنگ خط دور المنت یا border

شما میتوانید با استفاده از خصوصیت style برای المنت ها border با رنگ موردنظر انتخاب کنید.

مثال:

 

مقادیر مربوط به رنگ

همانطور که گفته شد رنگ ها را در html می توان با نام رنگ، کد Hex، کد RGB، کد HSL و RGBA یا HSLA تعریف کرد.

در زیر نمونه یک رنگ را مشاهده می کنید که به سه روش rgb, Hex و hsl تعریف شده است.

مثال:

 

نمونه همان رنگ ها با استفاده از روش RGBA و HSLA

در این رنگ ها از ویژگی Alpha برای حالت شفافیت و کم رنگ کردن و شیشه ای کردن رنگ با مقدار ۵۰ درصد استفاده شده است.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود