کلمه کلیدی const که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد و از آن می توان در هنگام تعریف آرایه استفاده کرد.

مثال:

 

عدم تخصیص آرایه جدید به متغیر const

آرایه ای که با کلمه کلیدی const تعریف می شود نمیتوان یکبار دیگر آرایه جدید را به آن تخصیص داد.

مثال:

 

آرایه ها ثابت یا constants نیستند

زمانی که آرایه ای را با const تعریف میکنید در واقع یک آرایه ثابت که غیرقابل تغییر باشد ایجاد نمی کنید.در واقع شما آرایه ای ایجاد می کنید که منبع آن یا reference آن ثابت است و می توانید مقادیر آیتم ها را تغییر دهید.

آیتم ها یا المنت های آرایه قابل تغییرند/.شما همانطور که گفتیم می توانید آیتم های آرایه را تغییر دهید یا آیتم جدید را push کنید.

مثال:

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴۹ به بالا از ۳۶ به بالا پشتیبانی نمی کند از ۱۱ به بالا از ۱۰ به بالا از ۳۶ به بالا

 

الزامی بودن تخصیص مقدار به متغیر

در زمانی که متغیر خود را با const تعریف می‌کنید دادن مقدار به آن الزامی است و نمیتوان بعدا به آن مقدار اضافه کرد. این مورد درباره آرایه ها نیز الزامی است.

مثال:

این حالت در موقع تعریف متغیر با کلمه کلیدی var بدین شکل نیست و حتی شما میتوانید مقدار را بعداً تخصیص داده یا حتی مقدار آن را در طول اسکریپت تغییر دهید. حتی می توانید آن را مقدار دهی و استفاده کنید سپس آن را تعریف کنید.

مثال:

 

محدوده تعریف متغیر با const

متغیری که با const تعریف می شود دارای محدوده بلاک یا scope است.بدین معنی که در هر بلاکی که تعریف شود محدوده اش همان جا است و برخلاف کلمه کلیدی var به متغیرهای بلاک درونی نمی تواند نفوذ نمی کند.
آرایه ای که در یک بلاک با const تعریف می شود با آرایه ای که در بیرون بلاک قرار داد یکسان نیست.

مثال:

تعریف متغیر با کلمه کلیدی var و بررسی محدوده بلاک آن

مثال:

 

باز تعریف آرایه تعریف شده با کلمه کلیدی var

آرایه ای که با کلمه کلیدی var تعریف شده است را میتوان دوباره بازنویسی کرد.

مثال:

در صورت تعریف یا تخصیص مقدار به متغیر آرایه تعریف شده با const در همان بلاک یا scope دیگر با همان نامی که متغیر قبلا توسط var یا let تعریف شده است با خطا مواجه می شویم.

مثال:

متغیری که ابتدا با کلمه کلیدی const تعریف می‌شود در همان محدوده تعریف یا بازنویسی متغیر با کلمه کلیدی var یا let با همان نام با خطا مواجه می شویم.

مثال:

تعریف آرایه در یک محدوده دیگر با همان نام و مقدار مجاز است.

مثال:

با استفاده از این نوع تعریف باعث می شویم که از تغییر نکردن مقدار متغیر در طول اسکریپت مطمعن باشیم

همچنین از حافظه کمتری برای رم مرورگر برای ذخیره سازی متغیرها استفاده می کنیم.

در آرایه یا آبجکت این امکان وجود دارد که مقدار آیتم ها (کلید و مقدار) را با استفاده از دستور const تغییر بدهیم. اما امکان تغییر ساختمان اصلی و بازتعریف دوباره آرایه و آبجکت بصورت جدید وجود ندارد.

مثال اشتباه:

مثال درست:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود