دستور break در php

از دستور break در زبان php بیشتر در بخش switch استفاده می شود.زمانی که شما قصد داشته باشید سایر بخش های مربوط به switch را در صورت true بودن case بررسی نکنید از دستور break استفاده نمائید.

کاربرد دیگر این دستور در جایی است که شما می خواهید از داخل حلقه خارج شوید.

در مثال زیر یک حلقه ایجاد کرده ایم که در صورتی که مقدار عدد برابر با عدد ۴ باشد از حلقه خارج می شود.

مثال:

 

دستور continue در php

از دستور continue زمانی استفاده می شود که قصد داریم در صورت صحیح بودن شرط تنها یکبار از پیمایش حلقه بصورت موقتی خارج شویم و دوباره عملیات ادامه پیدا کند.

مثال:

 

اجرای دستور break و continue با استفاده از حلقه while در php

در مثال زیر با استفاده از حلقه while حالت break و continue را پیاده سازی کرده ایم.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود