توضیح:

این خصوصیت طول المنت موردنظر را در قالب پیکسل تعیین میکند.

در المنت های input تنها input که نوعش image است استفاده میگردد.

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
canvas
object
image
video
input
iframe
embeded

 

وضعیت پشتیبانی از تگ canvas:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴ به بعد از ۲ به بعد از ۹ به بعد از ۳٫۱ به بعد از ۹ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ object:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ image:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ video:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ input:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۱ به بعد از ۱۶ به بعد همگی همگی از ۱ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ iframe:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ embeded:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۱ به بعد از ۱۶ به بعد همگی همگی از ۱ به بعد

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود