توضیح:

این خصوصیت در المنت های مختلف دارای کاربرد گوناگون است.

برای مثال استفاده از آن در تگ button برای تعیین نوع دکمه جهت ارسال داده فرم است.

در تگ input خصوصیت type برای تعیین نوع فیلد جهت دریافت اطلاعات از کاربران است.

در تگ هایی مانند script,embed,style,link,object,source,audio خصوصیت type نوع سند دریافتی تگ را مشخص می‌کند.

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
a
audio
style
source
embed
script
button
input
link
menu
object

 

وضعیت پشتیبانی از تگ a:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ audio:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ style:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ source:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴ به بعد از ۳٫۵ به بعد از ۹ به بعد از ۴ به بعد از ۱۰٫۵ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ embed:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ script:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ button:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ input:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ link:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ menu:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ object:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود