توضیح:

با استفاده از این خصوصیت میتوان آدرس فایل خارجی را به تگ موردنظر تخصیص داد.

دو راه برای آدرس دهی فایل در سند وجود دارد:

روش Absolute URL: که آدرس فایل خارجی از طریق آدرس کامل وب سایت تعریف می شود.معایب این نوع آدرس دهی اولا ممکن است بحث کپی رایت رعایت نشود و دوما عکس تغییر یا حذف شود.

مثال:

روش Relative URL: در این حالت نام دامنه ذکر نمی شود و بسته به محل قرار گیری فایل در یکی از پوشه های سایت جاری آدرس دهی نسبی انجام می شود.
زمانی که آدرس بدون اسلش / شروع شود یعنی فایلی که در کنار سند جاری فعلی را باز کن.

مثال:

اما زمانی که اسلش قرار می دهیم یعنی فایلی که درون دامنه جاری از ابتدا بسته به مسیری که وجود دارد را باز کن.

مثال:

 

تگ های استفاده کننده از این خصوصیت:

نام تگ ها
audio
embed
iframe
img
input
script
source
track
video

 

وضعیت پشتیبانی از تگ audio:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴ به بعد از ۳٫۵ به بعد از ۹ به بعد از ۴ به بعد از ۱۰٫۵ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ embed:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ iframe:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ img:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ input:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۱ به بعد از ۱ به بعد از ۲ به بعد از ۱ به بعد از ۱ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ script:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

وضعیت پشتیبانی از تگ source:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴ به بعد از ۳٫۵ به بعد از ۹ به بعد از ۴ به بعد از ۱۰٫۵ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ track:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۱۸ به بعد از ۳۱ به بعد از ۱۰ به بعد از ۶ به بعد از ۱۵ به بعد

 

وضعیت پشتیبانی از تگ video:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴ به بعد از ۳٫۵ به بعد از ۹ به بعد از ۴ به بعد از ۱۰٫۵ به بعد

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود