همانطور که گفته شد زمانی که بخواهیم خصوصیت های یک آبجکت را پیمایش کنیم از دستور for/in استفاده میکنیم. درون پرانتز این نوع حلقه آبجکت و یک متغیر برای دریافت خصوصیات آبجکت استفاده میشود.

نحوه نوشتن:

مثال:

توضیح مثال:

از این حلقه برای پیمایش آبجکت person استفاده شده است. این آبجکت دو خصوصیت به نام fname و lname دارد.
در هر بار پیمایش کلید یا خصوصیت برگشت داده می‌شود
برای دسترسی به مقدار آیتم های آبجکت از person[x] استفاده شده است.

 

استفاده از for/in درون آرایه ها

از آنجایی که آرایه ها خود نوعی آبجکت هستند شما میتوانید از حلقه for/in استفاده کنید.
همانطور که میدانید آیتم های آرایه دارای کلید نیستند و در اینجا اندیس آرایه که عدد است برگشت داده

نحوه نوشتن:

مثال:

نکته: در صورتی که ترتیب چینش مقادیر آرایه برای شما مهم است از حلقه for/in استفاده نکنید. برای اینکار یا از for/of یا Array.foreach استفاده کنید.

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود