توضیح:

این مقدار ثابت مسیر کامل و نام فایل PHP در حال اجرا را برمی گرداند. در صورت استفاده در داخل فایل include، نام فایل include شده را نیز برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

مقدار بازگشت:

مسیر کامل و نام فایل PHP

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود