متدهای isset, empty و null از پرکاربردترین متدهای زبان برنامه نویسی php هستند که حداقل یکبار در پروژه های برنامه نویسی شده مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مقاله خیلی سریع و با مثال تفاوت این متدها را توضیح می دهیم.

 

متد isset

از متد isset برای بررسی متغیر جهت وجود داشتن و null نبودن مورد استفاده قرار می گیرد. مقداری null است که یا وجود نداشته باشد یا مقدار آن برابر با null است.

اشتباهی که وجود دارد این است که برخی از برنامه نویسان مبتدی فکر می کنند که مقدار ۰ یا false نیز در این تابع برابر با null است.

در مثال زیر از یک آرایه خالی استفاده کرده ایم و تابع مقدار true برگشت می دهد. در صورتی که وجود داشته باشد و null نباشد مقدار بازگشتی برابر با true است.

مثال:

 

متد is_null

این متد در صورتی که متغیر وجود نداشته باشد یا مقدار آن بصورت مستقیم برابر با null باشد مقدار true برگشت می دهد.

متغیری که مقدارش برابر با ۰ یا false یا برابر با “” خالی باشد null نیست و در این حالت ها مقدار false برگشت می دهد.

مثال:

 

متد empty

این تابع از توابع پرکاربرد دیگر php است. این تابع در صورتی که متغیری تعریف شود اما مقدارش برابر با خالی “” یا ۰ یا false یا null باشد برابر با true است. این تابع به هر دو تابع isset و is_null نزدیک است.

مثال: