توضیح:

این تابع فضاهای اضافی اطراف رشته را پاک می کند.

در صورت تعیین کاراکتر آنها را نیز از اطراف رشته حذف می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: یک مقدار رشته جهت بررسی.(ضروری)
  • مقدار flag: تعیین کاراکترهای موردنظر جهت حذف از اطراف رشته.در صورتی که مشخص نشود تمامی کاراکترهای زیر از اطراف رشته حذف می شود.(اختیاری)

 

لیست کاراکترهایی که از اطراف رشته حذف می شوند:

  • مقدار “۰\” یا null
  • مقدار “t\” یا tab
  • مقدار “n\” یا new line
  • مقدار “x0B\” یا vertical tab
  • مقدار “r\” یا carriage return
  • مقدار ” ” یا white space

 

مقدار بازگشت:

رشته تغییر پیدا کرده

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود