توضیح:

این تابع عدد شما را به رشته تبدیل میکند.

 

در صورتی که پارامتری در نظر گرفته نشود

اگر عدد صحیح باشد

در صورتی که عدد صحیح باشد و پارامتری در نظر گرفته نشود عدد را همانطور نوشته می شود.

مثال:

 

اگر عدد اعشاری باشد

در صورتی که عدد اعشاری باشد اعشار را حذف می کند.در صورتی که اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

مثال:

 

در صورتی که پارامتری در نظر گرفته شود

اگر عدد صحیح باشد

در صورتی که عدد صحیح باشد و پارامتری در نظر گرفته شود در انتهای عدد یک (.) قرار داده و به تعداد عدد وارد شده در انتها ۰ قرار می دهد

مثال:

 

اگر عدد اعشاری باشد

در صورتی که عدد اعشاری باشد در صورتی که پارامتر وارد شده کمتر از تعداد رقم بعد از اعشار باشد از بعد اعشار شمارش کرده و در صورتی اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

در صورتی که عدد اعشاری باشد در صورتی که پارامتر وارد شده بیشتر از تعداد رقم بعد از اعشار باشد در انتها مقدار ۰ را قرار می دهیم.

مثال:

 

خلاصه:

در صورتی که عدد صحیح باشد در صورتی که عدد اعشاری باشد
بدون پارامتر:

عدد را همانطور نمایش می دهد

بدون پارامتر:

اعشار را حذف می کند.در صورتی که اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

با پارامتر:

در انتهای عدد یک (.) قرار داده و به تعداد عدد وارد شده در انتها ۰ قرار می دهد.

 

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: از بعد اعشار شمارش کرده و در صورتی اولین رقم حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: در انتها مقدار ۰ را قرار می دهیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: یک مقدار عددی که رقم بعد از اعشار را رند می کند.در صورت وارد کردن بیشتر از طول عدد در انتها عدد ۰ را قرار می دهد. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای که بیانگر عدد موردنظر است.

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود