توضیح:

این تابع عدد شما را به رشته تبدیل می کند.

عملکرد آن شبیه متد toPrecision است با این تفاوت که در انتها یک علامت نمایی قرار می دهد.

 

در صورتی که پارامتری در نظر گرفته نشود

اگر عدد صحیح باشد

به تعداد یک رقم اعشار قرار داده و مابقی اعداد بعد از اعشار را بصورت عدد نمایی نمایش می دهد.

مثال:

 

اگر عدد اعشاری باشد

عدد را همانطور نوشته و یک عدد نمایی e+0 در انتها قرار می دهد.

مثال:

 

در صورتی که پارامتری در نظر گرفته شود

اگر عدد صحیح باشد

در صورتی که برای متد پارامتری در نظر گرفته شود و عدد یک مقدار صحیح باشد، عدد وارد شده پارامتر اگر کمتر از رقم عدد موردنظر باشد بعد از رقم نخست یک (.) گذاشته و از (.) شروع به شمارش می کند و مابقی را حذف می کند.اگر رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

در انتها به تعداد رقم اعشار شده علامت نمایی را قرار می دهد.

مثال:

اگر عدد وارد شده پارامتر بزرگتر از رقم عدد موردنظر باشد یک رقم اعشار قرار داده و به تعداد اعداد باقیمانده در انتها عدد ۰ را قرار می دهد.در انتها علامت نمایی را قرار می دهد.

مثال:

 

اگر عدد اعشاری باشد

در صورتی که برای متد پارامتری در نظر گرفته شود و عدد یک مقدار اعشاری باشد، عدد وارد شده پارامتر اگر کمتر از رقم عدد موردنظر باشد یک رقم اعشار قرار داده و به تعداد پارامتر وارد شده بعد از (.) شمارش کرده و مابقی را حذف می کند.در صورتی که رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به مقدار باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

مثال:

در صورتی که پارامتر وارد شده بزرگتر از رقم وارد شده باشد از سمت چپ شمارش کرده و به تعداد رقم های باقیمانده در انتها عدد ۰ قرار و علامت نمایی را در انتها قرار می دهد.

مثال:

 

خلاصه:

در صورتی که عدد صحیح باشد در صورتی که عدد اعشاری باشد
بدون پارامتر:

به تعداد یک رقم اعشار قرار داده و مابقی اعداد بعد از اعشار را بصورت عدد نمایی نمایش می دهد.

بدون پارامتر:

عدد را همانطور نوشته و یک عدد نمایی e+0 در انتها قرار می دهد.

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: بعد از رقم نخست یک (.) گذاشته و از (.) شروع به شمارش می کند و مابقی را حذف می کند.اگر رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد به رقم باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: بعد آخرین رقم یک (.) گذاشته و مابقی اعداد باقیمانده را ۰ وارد می کند.

با پارامتر:

اگر پارامتر کمتر از تعداد رقم عدد باشد: یک رقم اعشار قرار داده و به تعداد پارامتر وارد شده بعد از (.) شمارش کرده و مابقی را حذف می کند.در صورتی که رقم اول مقدار حذف شده ۵ یا بزرگتر از عدد ۵ باشد به مقدار باقیمانده یک واحد اضافه می کند.

اگر پارامتر بیشتر از تعداد رقم عدد باشد: در صورتی که پارامتر وارد شده بزرگتر از رقم وارد شده باشد از سمت چپ شمارش کرده و به تعداد رقم های باقیمانده در انتها عدد ۰ قرار و علامت نمایی را در انتها قرار می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: یک مقدار عددی ۰ تا ۲۰ که تعداد رقم بعد از علامت اعشاری را جهت نمایش مشخص می‌کند.در صورتی که تعداد رقم بعد از اعشار بیشتر از پارامتر ورودی باشد، مابقی اعداد باقیمانده نیز در آخرین رقم شمار رند می‌شود. در صورتی که پارامتر وارد شده بیشتر از تعداد رقم اعداد بعد از اعشار باشد به تعداد رقم باقیمانده عدد ۰ را اضافه میکند.در صورتی که این پارامتر در نظر گرفته نشود،خود جاوااسکریپت کل عدد را نوشته و در انتها نماد خود را قرار میدهد. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای که عدد را بصورت نماد علمی نمایش میدهد.

 

نسخه پشتیبانی مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود