توضیح:

این تابع بخشی از رشته شما را برش داده و برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: یک مقدار رشته.(ضروری)
  • مقدار start: موقعیت شروع برش رشته. اولین کاراکتر موقعیتش ۰ است.در صورتی که عدد مثبت وارد شود از سمت چپ به سمت راست شمارش می کند و به محل شروع برش می رسد و به سمت راست شروع به برش می کند.در صورتی که عدد منفی باشد از سمت راست به سمت چپ شماره می کند و به محل شروع برش می رسد و به سمت راست شروع به برش می کند.(ضروری)
  • مقدار length: یک مقدار عددی که طول رشته برای برش را مشخص می کند.در صورتی که وارد نشود تا انتهای رشته برش می دهد.در صورتی که عدد مثبت وارد شود از محل start به مقدار تعیین شده در length به سمت راست شمارش و برش می دهد.در صورتی که عدد منفی وارد شود به سمت چپ حرکت کرده و مقدار باقیمانده را برگشت می دهد.در صورتی که مقدار ۰ یا null قرار داده شد مقدار false برگشت داده می شود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت رشته برش داده شده و در صورت شکست مقدار false یا رشته خالی برگشت داده می شود.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود