توضیح:

این تابع یک مقدار رشته ای را درون یک رشته دیگر که از لحاظ کاراکتری بلندتر است جستجو می کند و به محض پیدا کردن اولین کاراکتر موقعیت آن را نسبت به اول رشته برگشت می دهد. موقعیت اولین کاراکتر از عدد ۰ شروع می شود.

این تابع حساس به نوع حروف است

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: رشته یا متغیری که دارای رشته است.(ضروری)
  • مقدار find: کاراکتر یا متنی که بدنبال آن هستیم.(ضروری)
  • مقدار start: موقعیت و محل شروع جستجو.می تواند عددی منفی باشد. در این صورت از انتها شروع به شمارش می کند.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

موقعیت اولین کاراکتر به محض یافتن را برگشت می دهند. در صورت پیدا نکردن مقدار false برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود