توضیح:

با استفاده از این تابع می توان فایل های خود را بصورت اتوماتیک فراخوانی و در صورت نیاز اجرا کرد.

این تابع یک تابع می گیرد که وظیفه فراخوانی فایل ها را دارد.

این تابع قادر است چندین تابع را بعنوان لود فایل ها دریافت کند.اجرای آن ها به ترتیبی که تعریف شده اند می باشد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار autoload_function: یک تابع که بعنوان callback function است.این تابع دارای پارامتری است که دریافت کننده نام فایل ها می باشد.(ضروری)
  • مقدار throw: این پارامتر یک مقدار بولین است که دارای مقدار پیش فرض True است.در صورتی که در فراخوانی فایل ها خطایی رخ دهد این پارامتر خطای مربوطه را پرتاب می کند.(اختیاری)
  • مقدار prepend: مقدار این پارامتر بصورت پیش فرض false است. در صورتی که True باشد spl_autoload_register درخواست شما را به جای ضمیمه و append کردن، در صف اجرا قرار می دهد.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین که در صورت موفق بودن true و در صورت خطا false برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود