توضیح:

این تابع براساس دو پارامتر شروع و انتها از رشته موردنظر را برش و در قالب یک رشته جدید برگشت می‌دهد.
موقعیت کاراکتر نخست عدد ۰ است. موقعیت پارامتر end در رشته خروجی جدید در نظر گرفته نمیشود.
پارامترها می‌توانند عدد منفی باشند. در صورتی که پارامتر شروع منفی است باید پارامتر انتهایی منفی باشد
در صورتی که پارامتر نخست بزرگتر از پارامتر انتهایی باشد جای آنها باهم عوض نمی شوند.

 

شباهت های متدهای slice,substring,substr

  • هر سه برای برش رشته جدید هستند.
  • تابع slice و substr هر دو می توانند پارامتر منفی داشته باشند.
  • تابع slice و substring دارای پارامتر start و end هستند.

 

تفاوت های متدهای slice,substring,substr

  • تابع substring مانند slice دارای پارامتر شبیه بهم هستند اما substring پارامترش نمی‌تواند منفی باشد.
  • تابع substr با اینکه پارامترش می تواند منفی باشد اما پارامتر دومش طول رشته است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار start: موقعیت شروع برش رشته. موقعیت کاراکتر نخست عدد ۰ است.(ضروری)
  • مقدار end: موقعیت انتهایی برش رشته. آخرین کاراکتر در خروجی در نظر گرفته نمی‌شود. در صورتی که در نظر گرفته نشود تا انتهای رشته را برگشت می‌دهد.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

رشته جدید

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود