توضیح:

این تابع مقدار دقیقه تاریخ شما را تنظیم می کند.

این تابع می تواند ثانیه و میلی ثانیه را نیز تنظیم کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار min: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۵۹ برای تنظیم دقیقه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین دقیقه ساعت قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۶۰ به اولین دقیقه ساعت بعد می رود. (ضروری)
  • مقدار sec: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۵۹ برای تنظیم ثانیه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین ثانیه دقیقه قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۶۰ به اولین ثانیه دقیقه بعد می رود. (اختیاری)
  • مقدار millisec: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۹۹۹ برای تنظیم میلی ثانیه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین ثانیه قبلی برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۱۰۰۰ به اولین ثانیه بعدی می رود. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد در قالب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود