توضیح:

این تابع سال را در قالب یک عدد ۴ رقمی از سال ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹ تنظیم می کند.

در این متد هم می توان ماه و هم روز را تنظیم کرد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مثدار year: سال در قالب عدد ۴ رقمی.امکان وارد کردن عدد منفی وجود دارد. (ضروری)
  • مقدار month: یک مقدار عددی بین ۰ تا ۱۱ برای تعیین ماه. عدد ۱- به آخرین ماه سال قبل برمیگردد.عدد ۱۲ به اولین ماه سال بعد می رود. (اختیاری)
  • مقدار day: یک مقدار عددی بین ۱ تا ۳۱ برای تعیین روز.عدد ۰ به آخرین روز ماه قبل می رود.عدد ۳۲ به اولین روز ماه بعد می رود. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد در قالب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود