توضیح:

این تابع یک مقدار عدد صحیح تصادفی بصورت (مثبت و منفی) رمزنگاری شده برگشت می دهد و دارای امنیت بیشتری نسبت به تابع mt_rand() است

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار min: کمترین مقدار عدد صحیح.این پارامتر می بایست PHP_INT_MIN یا (۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸۴۲۱۳۷۸۴۰-) بیشتر از آن باشد.(ضروری)
  • مقدار max: بیشترین مقدار عدد صحیح. این پارامتر می بایست PHP_INT_MAX یا (۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۷۲۰۲۳۵۱۷۶۳۲) کمتر از آن باشد.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد تصادفی

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود