توضیح:

این تابع براساس الگویی که دریافت می کند در رشته مورد نظر جستجو کرده و در صورت وجود مقدار true و در صورت پیدا نکردن مقدار false برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار pattern: یک دستور عبارت باقاعده یا regex جهت جستجو در متن داده شده.(ضروری)
  • مقدار input: رشته ای که قصد جستجو کردن درون آن را داریم.(ضروری)
  • مقدار matches: می توانیم در این پارامتر یک متغیر قرار دهیم تا در صورتی که در الگوی موردنظر مقادیر پیدا شدند همگی در قالب آرایه در این متغیر ذخیره سازی شوند.(اختیاری)
  • مقدار flags: با استفاده از دو پرچم می توانیم در صورتی که پارامتر matches را وارد کرده ایم، ساختار آرایه را تغییر می دهیم.(اختیاری)
    پرچم PREG_OFFSET_CAPTURE: در صورت انتخاب این پرچم موقعیت رشته پیدا شده طبق الگوی شما را در همان آرایه match نمایش می دهد. هر آیتم پیدا شده در آرایه match خود شامل دو آیتم دیگر است آیتم نخست متن پیدا شده و آیتم دوم موقعیت رشته پیدا شده است.
    پرچم PREG_UNMATCHED_AS_NULL: در صورتی که این پرچم تنظیم شود براساس الگو، آن مواردی که نمی تواند پیدا کند در آرایه match به جای رشته خالی مقدار null تنظیم می کند.
  • مقدار offset: مقدار پیش فرض آن برابر با ۰ است. با استفاده از این پارامتر که بصورت عددی است مشخص می کنیم از چه موقعیتی به بعد شروع به پیدا کردن طبق الگو کند.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت پیدا کردن مقدار true و در صورت پیدا نکردن مقدار false برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود