توضیح:

این متد از بین مقادیر داده شده بیشترین مقدار را برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار n1,n2,…,nX: مقادیر عددی جهت پیدا کردن بیشترین مقدار.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

بیشترین عدد
در صورتی که یکی از مقادیر عدد نباشد NaN برگشت می دهد.
در صورتی که پارامتری وارد نشده باشد مقدار infinity- برگشت می دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود