توضیح:

این تابع مقدار داده شده را به json تبدیل می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

 • مقدار value: مقدار موردنظر جهت تبدیل به json.(ضروری)
 • مقدار options: مقادیر و تنظیمات برای json که بصورت مقادیر ثابت هستند.(اختیاری)
 • مقدار depth: تعیین حداکثر عمق.(اختیاری)

 

مقادیر ثابت عبارتند از:

 • JSON_FORCE_OBJECT
 • JSON_HEX_QUOT
 • JSON_HEX_TAG
 • JSON_HEX_AMP
 • JSON_HEX_APOS
 • JSON_INVALID_UTF8_IGNORE
 • JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE
 • JSON_NUMERIC_CHECK
 • JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR
 • JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION
 • JSON_PRETTY_PRINT
 • JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS
 • JSON_UNESCAPED_SLASHES
 • JSON_UNESCAPED_UNICODE
 • JSON_THROW_ON_ERROR

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت یک مقدار json قفل گذاری شده برگشت می دهد. در صورت شکست false برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL json >= 1.2.0)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود