توضیح:

این تابع مقدار json داده شده را به آبجکت یا آرایه تبدیل می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

 • مقدار value: مقدار json موردنظر جهت تبدیل به آبجکت.(ضروری)
 • مقدار assoc: یک مقدار بولین. مقدار پیش فرض false است و بدین معنی است که مقدار بازگشتی آبجکت خواهد بود. در صورتی که مقدارش true باشد آبجکت بازگشتی به آرایه انجمنی یا associative array تبدیل می شود.(اختیاری)
 • مقدار depth: عمق بازگشت را مشخص می کند. عمق بازگشت پیش فرض ۵۱۲ است.(اختیاری)
 • مقدار options: مقادیر و تنظیمات برای json که بصورت مقادیر ثابت هستند.(اختیاری)

 

مقادیر ثابت عبارتند از:

 • JSON_FORCE_OBJECT
 • JSON_HEX_QUOT
 • JSON_HEX_TAG
 • JSON_HEX_AMP
 • JSON_HEX_APOS
 • JSON_INVALID_UTF8_IGNORE
 • JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE
 • JSON_NUMERIC_CHECK
 • JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR
 • JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION
 • JSON_PRETTY_PRINT
 • JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS
 • JSON_UNESCAPED_SLASHES
 • JSON_UNESCAPED_UNICODE
 • JSON_THROW_ON_ERROR

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت یک مقدار آبجکت یا آرایه انجمنی برگشت می دهد. در صورت شکست null برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL json >= 1.2.0)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود