توضیح:

این تابع بررسی می کند که مقدار یا متغیر شما وجود ندارد در صورت وجود نداشتن مقدار true برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار variable: متغیر مورد نظر جهت بررسی کردن.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت null بودن true برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود