توضیح:

این تابع مقدار عدد اعشاری را از لحاظ نامحدود بودن بررسی می کند و در صورت نامحدود بودن مقدار true و در صورت محدود بودن مقدار false برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار variable: متغیر مورد نظر جهت بررسی کردن.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت نامحدود بودن مقدار true و در صورت محدود بودن false برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود