توضیح:

این تابع یک مقدار عدد رشته یا اعشاری را به عدد صحیح تبدیل می کند.
در صورتی که رشته حاوی ۰x یا ۰X باشد باید مبنا را بر روی ۱۶ یا hex قرار دهیم.
در صورتی که رشته حاوی ۰ باشد باید مبنا را بر روی ۸ یا octal قرار دهیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار variable: متغیر مورد نظر جهت بررسی کردن.(ضروری)
  • مقدار base: این پارامتر پایه و مبنای تبدیل را مشخص می کند.تنها بر روی متغیری که رشته است تاثیر می گذارد. مبنای پیش فرض آن ۱۰ است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت تبدیل یک مقدار عدد صحیح برگشت می دهد. در صورت شکست یا آرایه خالی مقدار ۰ برگشت می دهد. در صورت خالی نبودن آرایه مقدار ۱ برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود