توضیح:

این تابع تصویر تولید شده شما را بهمراه رنگ تعیین شده از سمت چپ بالا با مختصات ۰,۰ شروع به پر کردن می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار image: منبع تصویر ساخته شده.(ضروری)
  • مقدار x: مختصات قرار گیری رنگ تولید شده در محور x. (ضروری)
  • مقدار y: مختصات قرار گیری رنگ تولید شده در محور y. (ضروری)
  • مقدار color: رنگ تولید شده با تابع imagecolorallocate(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت مقدار true و در صورت خطا false

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود