توضیح:

این تابع سال میلادی را در قالب ۴ رقم از سال ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹ در قالب UTC برگشت می دهد.

UTC (زمان جهانی) زمانی است که توسط استاندارد جهانی زمان تعیین شده است.

زمان UTC همان زمان GMT (زمان گرینویچ) است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

عدد سال در ۴ رقم

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود