توضیح:

این تابع سال میلادی را در قالب ۴ رقم از سال ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹ برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

عدد سال در ۴ رقم

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود