توضیح:

در صورتی که تابع موردنظر چه تعریف شده توسط خود php چه کاربر وجود داشته باشد مقدار true برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: نام تابع برای بررسی. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت وجود داشتن مقدار true

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود