توضیح:

این تابع رشته شما را به آرایه تبدیل می کند.

برای جداسازی کاراکترهای رشته دارای پارامتری به نام جداکننده هستیم.این پارامتر نمی تواند خالی بماند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار separator: مقدار رشته ای که ملاک جداسازی مقادیر رشته ها می باشد و ضروری است.(ضروری)
  • مقدار string: رشته مورد نظر جهت تبدیل آرایه.(ضروری)
  • مقدار limit: یک مقدار عددی برای مشخص کردن تعداد آیتم های آرایه.(اختیاری)

 

مقادیر limit عبارتند از:

اگر عدد بزرگتر از ۰ باشد آرایه را با حداکثر آیتم های در نظر گرفته شده برگشت می دهد

در صورتی که کوچکتر از ۰ باشد یک آرایه بدون آخرین آیتم برگشت می دهد

در صورتی که مقدار ۰ باشد یک آرایه با یک المنت برگشت می دهد

 

مقدار بازگشت:

آرایه

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود