توضیح:

با استفاده از این تابع می توان یک تابع بهمراه یک آرگومان درون آن ارسال و فراخوانی کنیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار callback: یک تابع بازگشتی جهت فراخوانی.نام تابع در قالب یک رشته به تابع call_user_func ارسال می شود.(ضروری)
  • مقدار args: یک مقدار جهت ارسال به تابع فراخوانی شده در صورت نیاز.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

مقدار تابع بازگشتی تابع فراخوانی شده را برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود