توضیح:

با استفاده از این تابع می توانیم یک آرایه جدید برگشت دهیم.

می توانیم براساس یک ستون مشخص درون آرایه ای چند بعدی و تو در تو که این تابع بر روی آن اجرا می شود برگشت دهیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array: آرایه موردنظر جهت اجرای تابع.(ضروری)
  • مقدار column_key: کلید ستون چه بصورت عددی و چه به صورت اسمی در آرایه جهت انتخاب.این پارامتر می تواند null باشد تا آرایه را به شکل کامل برگشت دهد.این حالت با پارامتر شماره ۳ جهت باز اندیس گذاری مقادیر آرایه جدید کاربردی است.(اختیاری)
  • مقدار index_key: کلید برای مقادیر آرایه جدید جهت تنظیم. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

آرایه ای براساس ستون انتخابی از آرایه تو در تو بهمراه مقادیر آنها

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود