توضیح:

این تابع بین اعدادی که در قالب آرگومنت به آن داده شده،بزرگترین عدد را برگشت می دهد.

همچنین میتوان خود آرایه را به نام پاس داد تا بزرگترین عدد را برگشت دهد.

نمیتوان نام متغیر را بعنوان آرگومان درون تابع ارسال کرد.

در صورت ارسال آرایه خالی مقدار false برگشت می‌دهد و یک خطای e_warning رخ می‌دهد.

در صورتی که پارامترهای ارسالی به تابع از نوع عددی و رشته ای باشد مقدار پارامتر اول بعنوان بزرگترین مقدار شناخته میشود.

یک مقدار رشته ای مانند “amir javanmir” زمانی که با یک عدد بعنوان پارامتر مقایسه می‌شود،مقدار رشته ای به عدد تبدیل می‌شود که معادل عدد ۰ است.

زمانی که دو آرایه اما با طول آیتم متفاوت با هم مقایسه می‌شوند،آرایه ای که آیتم هایش بیشتر است برگشت داده میشود.

زمانی که هر دو آرایه دارای طول یکسان هستند آیتم های هر دو آرایه از چپ به راست با هم مقایسه میشود و آرایه ای که اولین آیتمش بزرگتر از آیتم آرایه دیگر باشد برگشت داده میشود.

زمانی که یک مقدار عددی با یک مقدار null یا false جهت مقایسه قرار می‌گیرند. مقدار عددی به عدد ۱ که همان true است تبدیل می‌شوند و false و null که برابر با ۰ هستند، که مقادیر ۱ بعنوان بزرگترین عدد شناخته میشود.

زمانی که یک مقدار آرایه با مقدار دیگر که آرایه نیست مقایسه شود آرایه از لحاظ مقایسه بزرگ تر است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار numbers: مجموعه اعدادی که هر کدام بعنوان یک پارامتر به تابع داده میشود.(ضروری)
  • مقدار array: آرایه ای که دارای آیتم است.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که بزرگترین است

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود