در این تمرین قصد داریم اسکریپتی ایجاد کنیم که بتوانیم با استفاده از آن پسورد وارد شده توسط کاربر را از نظر طول و مقدار آن بررسی کنیم.

در صورتی که طول آن مساوی،بیشتر از ۸ کاراکتر و در آن کاراکتر ۱۲۳۴۵ نباشد تابع مقدار true برگشت می دهد.

برای اینکار یک تابع به نام checkPass ایجاد می کنیم که یک پارامتر password که همان مقدار پسورد است را دریافت می کند.

مثال:

سپس درون تابع شرط بررسی تابع را قرار می دهیم.در اینجا از دو شرط استفاده می کنیم.

حال تابع خود را با مقادیر مختلف فراخوانی می کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود