خروجی این کد چیست؟

جواب: خروجی FALSE است؛ تابع strpos به دنبال موقعیت رشته‌ی PHP در درون جمله می‌گردد و از آنجا که این کلمه در ابتدای جمله آمده است، عدد ۰ برگردانده می‌شود و در نتیجه FALSE به خروجی فرستاده شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود